Διαλυτικό νίτρου γενικής χρήσης

2.8015.80

Άριστος διαλύτης για χρώματα 1Κ και 2Κ, βερνίκια νίτρου, αστάρια ενός συστατικού.

Εκκαθάριση
Περιγραφή

Περιγραφή

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Κατάλληλο επίσης για καθαρισμό εργαλείων και πιστολιών βαφής.
 • ΔΕΝ περιέχει ανακυκλωμένους διαλύτες.
 • Συσκευασία: δοχεία των 0,5LT, 1 Lt, 5 Lt.

Κίνδυνοι και προειδοποιήσεις ασφαλείας:

 • Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
 • Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
 • Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
 • Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
 • Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
 • Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
 • Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
 • Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
 • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
 • Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα.
 • Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
 • Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.
 • Μακριά από παιδιά.
 • Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης.
 • Μην καπνίζετε.
 • Μην προκαλέσετε εμετό.
 • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
 • Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων/ γιατρό.
 • Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
 • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη ή την ετικέτα του προϊόντος.
 • Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • Περιέχει: Διχλωρομεθανιο- τολουενιο-ακετονη-μεθανολη

Επιπλέον πληροφορίες

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος Μ/Δ
Συσκευασία lt

0.5 lt., 0.75 lt., 5 lt.